Tri glavna stuba mindfulnessa su fokus, neprosuđivanje i otpuštanje

tri stuba

Fokusom, prihvatanjem i otpuštanjem stičemo osećanje moći: moć da sada i ovde biramo kako ţelimo da reagujemo. Daje nam slobodu da osećamo i čivimo sa uţivanjem. Nestaće kajanje i presije ţelja. Što je najvaţnije, shvatićemo da sve zavisi samo od nas. Tako ćemo ljude i situacije više ceniti. Volećemo iskrenije, sigurnije i jače. Ljubav prema sebi i drugima ćemo razumeti mnogo dublje, jer ćemo je prepoznavati u datom momentu i, što je najvaţnije, ţiveti u skladu sa njom.

Druga osnova mindfulnessa je neosuĎivanje. Očekivanja, ţelje, fantazije, često su izvor pritisaka, nametanja namera, menjanja ciljeva. U skladu sa onim što drugi, pa i mi sami očekujemo, skloni smo da menjamo planove, a samim tim i odredišta. Na kraju doĎemo do cilja, ali smo opet nesrećni. Ovo moţemo jedino izbeći fokusom na sam put, na izazove koje tokom puta susrećemo i načine na koje ih prevazilazimo, bez konstantnog razmišljanja o finalnom odredištu, po principu: tu gde si, sa onim što imaš, uradi najbolje što umeš. Bitno je naučiti da smo najfleksibilniji i najpotentniji baš sada. U sada se nalazi sva naša snaga i sve što moţemo sada da promenimo. Ali, ako prosudimo o situaciji po odreĎenom konceptu, ruke su nam vezane i cilj je već određen.

Poslednji koncept je ključan, to je otpuštanje. Koliko puta nas je, tek kada smo na svesnom nivou odustali od neke ţelje, ta ista želja sačekala na prvoj krivini i sasvim leţerno počastila svim onim prijatnim emocijama, za koje smo se doskoro borili i konstantno nailazili na zid.

Dakle, pospešivanjem ovih triju vrlina dobijamo bolje performanse. Možda je i bitnije to, da do ciljeva koje smo hteli da ostvarimo na najbolji način, dolazimo sa konstantnom lakoćom i uţivanjem, jer smo prisutni u svakom segmentu njihovog ostvarenja. Samim tim pronalazimo i prečice na putu, tačnije, biramo preciznije resurse koje dobijamo od svojih čula. Tako lakše i brţe dolazimo do cilja, izbegavajući ono što nam nije neophodno, i što nam često, iako to ne shvatamo, postaje prepreka.

Zato je naš najveći alat naše telo – ono je uvek tu, u svakom trenutku. Naţalost, mi ga vrlo često zaboravljamo, a tako je malo potrebno da ga pretvorimo u saveznika. Dakle, svi izvori informacija koje moţemo da izvučemo pomoću njega dolaze od čula. Ključ mindfulnessa nalazi se u tome da ovaj šareni sveţanj darova bez straha odveţemo, odaberemo jedan, i iskoristimo ga na najbolji način.

Cilj mindfulnessa je lična transformacija. Ako je praktikujemo, primetićemo da postajemo svesni svojih misli, osećaja, emocija i dela. Naš um postaje miran i pribran, gubimo aroganciju. Počinjemo da cenimo i kada smo dole i kada smo gore. Smiruje naše otpore i frustracije vezane za strahove, brige i tenzije koje svakodnevno nailazimo i stvari dolaze na svoje mesto. To se događa kroz razumevanje i kroz treniranje fokusa na sada, a dovodi i do povećanja naše moći mišljenja. Jedini način da ovo iskusimo je da probamo!

Leave your comment